Ostatnia aktualizacja: Czerwiec 2022

Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności (określana dalej jako „Polityka prywatności” przedstawia sposób w jaki przedsiębiorstwo zarządza informacjami otrzymanymi od klienta i jego danymi osobowymi, aby zarządzać relacją z klientem w sposób skuteczny i bezproblemowy.

Niniejsza Polityka prywatności to dokument znajdujący zastosowanie na naszych stronach internetowych, w aplikacjach oraz produktach, które są związane z Polityką lub nie posiadają żadnej osobnej polityki prywatności („nasze usługi”). Głównym zadaniem Polityki prywatności jest udzielenie klientowi informacji o danych, które gromadzimy oraz o tym jaki jest powód ich gromadzenia. Informujemy też o sposobie przetwarzania, podmiotach, którym te dane są udostępniane oraz o tym jakie klient ma prawa w związku z gromadzeniem, udostępnianiem i przetwarzaniem danych. Polityka prywatności opisuje również istotne kwestie z zakresu poufności i bezpieczeństwa.

Poprzez zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób w niej opisany. W przypadku braku takiej zgody, klient nie ma możliwości korzystania ze strony internetowej ani nie może udostępniać naszej firmie żadnych informacji.

Definicje

Dane osobowe – informacje umożliwiające identyfikację klienta.

Podmiot przetwarzający dane – osoba fizyczna, prawna, organ albo urząd przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

Administrator danych – osoba prawna lub fizyczna, urząd, organ administracyjny lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe oraz określa cel i środki takiego przetwarzania.

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych

Dane przechowywane przez naszą firmę są chronione w formie elektronicznej na zaszyfrowanych dyskach twardych. Stosujemy systemy bezpieczeństwa i procedury stanowiące standard branżowy. Przestrzegamy wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz przepisów i rozporządzeń.

Uzasadnione interesy

Jako uzasadnione interesy rozumiemy powody biznesowe oraz handlowe wymagające przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku zawsze podejmujemy wszelkie niezbędne środki ochrony danych osobowych klienta w sposób uczciwy i bez naruszania jakichkolwiek jego interesów. Oczywiście za każdym razem informujemy klienta o przetwarzaniu jego danych na podstawie uzasadnionych interesów. Klient ma wówczas możliwość zadawania pytań i wniesienia sprzeciwu, jednak firma może kontynuować przetwarzanie jeśli istnieje podstawa prawna, która nie daje klientowi prawa sprzeciwu.

Przetwarzanie po uzyskaniu zgody klienta

W przypadku braku podstawy prawnej lub braku możliwości albo chęci skorzystania z niej, będziemy przetwarzać dane osobowe klienta na podstawie jego zgody. W takiej sytuacji klient ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, korzystając z metody przy pomocy której zgoda została udzielona. Po wycofaniu zgody, nasza firma określa czy istnieją podstawy prawne do takiego przetwarzania inne niż zgoda uzyskana od klienta. Jeśli znajdziemy taką podstawę prawną, klient zostanie o tym poinformowany. Oczywiście wycofanie zgody nie oznacza unieważnienia czynności z zakresu przetwarzania, które miały miejsce przed wspomnianym wycofaniem zgody. Warto dodać, że w przypadku odmowy udostępnienia nam danych osobowych, świadczenie usług dla klienta może być niemożliwe.

Inne ważne informacje

Nasza firma może być zobowiązana do przechowywania i przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia ochrony przed stratami oraz w celu zagwarantowania bezpieczeństwa, poufności, prywatności czy też własności naszej firmy zgodnie z naszymi uzasadnionymi interesami. Ponadto część danych klienta może być przechowywana przy pomocy technologii plików cookie lub innych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej „Polityce plików cookie”.

Dane są przechowywane przez nas przez ograniczony czas, gdy jest to wymagane przez uzasadnione cele prawne czy też biznesowe. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi zapewniały ochronę informacji przed niedozwolonym lub przypadkowym skasowaniem. W związku z tym pomiędzy momentem usunięcia informacji przez klienta, a momentem likwidacji kopii zapasowych danych może upłynąć trochę czasu. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dalszych informacji.

Dozwolone udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Bez wpływu na inne postanowienia poniższej Polityki prywatności, dane osobowe należące do klienta mogą zostać udostępnione stronom trzecim posiadającym prawo do odbioru takich danych, które prowadzą działalność na obszarze UE/EOG lub poza tym terenem, w sytuacjach, w których udostępnienie jest dozwolone lub wręcz wymagane w ramach przepisów prawnych lub przepisów w zakresie danych osobowych. Do grona uprawnionych stron trzecich można zaliczyć wewnętrzne jednostki naszej firmy, inne organizacje i strony trzecie, firmy księgowe, audytorskie, organy sądowe, regulacyjne, władze czy też firmy zajmujące się marketingiem cyfrowym. Dane osobowe mogą też zostać udostępnione firmom i organizacjom, które przedstawiły klienta naszej firmie, stronom trzecim, którym zgodnie z życzeniem klienta mamy udostępnić jego dane oraz innym stronom trzecim, którym trzeba udostępnić dane osobowe, aby świadczyć usługi na rzecz klienta. Stosujemy wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w przypadku przekazywania danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dozwolone ujawnienie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa oraz przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Łączność on-line

Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że dane osobowe mogą być przekazywane między różnymi państwami, nawet jeśli nadawca i odbiorca przebywają w tym samym kraju. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za wszelkie działania lub zaniechania działań klienta lub strony trzeciej oraz za bezpieczeństwo danych podczas przesyłania ich za pośrednictwem Internetu. Nie ponosimy również odpowiedzialności za łącza stron trzecich, które są oznaczone w sposób wyraźny. W przypadku takich stron trzecich, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Przesyłanie danych osobowych poza teren EOG

W przypadku przekazywania danych poza terytorium EOG, taki proces jest możliwy tylko w przypadku krajów uznanych przez Komisję Europejską za oferujących odpowiedni poziom ochrony. Warto sprawdzić stronę internetową Komisji Europejskiej w celu znalezienia listy „krajów zaufanych”. Wysyłka następuje za zgodą klienta lub jeśli będzie to wymagane do spełnienia warunków realizacji umowy czy też spełnienia innych zobowiązań prawnych. W przypadku wysyłania danych poza EOG, zawarte zostaną stosowne umowy oraz wykorzystane zostaną odpowiednie standardy i zabezpieczenia mające na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiadającego poziomowi przyjętemu przez Komisję Europejską.

Prawa klienta dotyczące jego danych osobowych

  • Prawo dostępu – w każdej chwili klient może zapytać o to czy przetwarzamy jego dane osobowe, uzyskać do nich dostęp oraz dowiedzieć się jakie dane przetwarzamy, dlaczego są one przetwarzane, komu są ujawniane, jaki jest czas przetwarzania, sposób w jaki uzyskaliśmy dane, jakie prawa ma klient oraz czy dane są wysyłane za granicę. Klient może również zażądać uzupełnienia niepełnych oraz poprawienia nieprawidłowych danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia – klient ma prawo do zażądania bezzwłocznego usunięcia jego danych jeśli wycofał swoją zgodę, dane nie są potrzebne do celów, dla których je gromadzimy, klient skorzystał z prawa sprzeciwu, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, zobowiązuje nas do tego obowiązujące prawo, pojawiły się specjalne okoliczności w związku z prawami dziecka. Jeśli jednak prawo uniemożliwia nam takie usunięcie, wówczas dane nie zostaną usunięte.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – klient może poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych, jeśli są one niedokładne, niepotrzebne, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, klient wyraził sprzeciw, itp. Dane mogą być przetwarzane wówczas za zgodą klienta, do ochrony praw innych osób prawnych czy też fizycznych, do realizacji roszczeń prawnych lub obrony przed nimi oraz w ważnym interesie publicznym.
  • Prawo do wycofania zgody – klient w każdej chwili może wycofać swoją zgodę związaną z przetwarzaniem jego danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych – klient ma prawo poprosić o przekazanie mu danych, które wcześniej nam udostępnił w formacie przeznaczonym do odczytu przez maszyny oraz do przekazania danych innemu administratorowi, jeśli nie będzie to naruszać praw i swobód żadnej ze stron.
  • Prawo do odmowy przetwarzania – klient może również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. Przetwarzanie jest przerywane jeśli administrator nie wykaże podstawy prawnej odbierającej klientowi prawo do sprzeciwu i zobowiązującej do kontynuacji przetwarzania danych. W przypadku marketingu bezpośredniego, klient może w dowolnym momencie odmówić przetwarzania danych.
  • Prawo do wniesienia zażalenia – klient w dowolnym momencie jest uprawniony do wniesienia zażalenia dowolnemu organowi odpowiedzialnemu za nadzorowanie procesów ochrony danych, jeśli jego zdaniem firma dopuściła się naruszenia jego praw. W przypadku pojawienia się problemu, zachęcamy do próby jego rozwiązania w ramach współpracy z naszą firmą.

W przypadku pojawienia się pytań lub komentarzy związanych z zasadami prywatności i przetwarzania danych osobowych albo w przypadku pojawienia się chęci i potrzeby skorzystania ze swoich praw, zachęcamy do kontaktu poprzez zakładkę kontakt.